Monday, September 11, 2017

Thứ Mục VĂN HỌC CHỮ NÔMThứ Mục VĂN HỌC CHỮ NÔM
Bìa trong                                                                                                     001
Hậu cảnh trang bìa                                                                                      002
Lời Cảm Tạ                                                                                                 003
Thay Lời Tựa                                                                                              005
Văn Học Chữ Nôm
Phần Một - Khái Quát                                                                                           
      Các Định Nghĩa                                                                               011
      Viết Tắt Chữ Giả Tá – Trích Dẫn                                                    022
      Viết Tắt Chữ Nôm    – Trích Dẫn                                                    026
Trích Văn Chương Truyền Khẩu (LVĐ, Hải Biên 2000)                                       
1.     Thằng Bờm                                                                                 028
2.     Vè Bài Tới                                                                                  029
3.     Vè Gái Hư                                                                                   029
4.     Vè Tết Đến                                                                                  029
5.     Phụ Lục: Các Chữ có dấu Nháy trong Font HanNomP              030
6.     Đi Chợ Tính Tiền                                                                        031
7.     Mười Hai Con Giáp                                                                     032
            Phần Hai – Thí Dụ và Trích Dẫn Chữ Nguyên Dạng, chữ Viết Tắt
                         Có kèm theo Phân loại Chữ Nôm (Hình Thanh, Mượn Âm)    035   
Phần Ba – Phụ Khảo
I.      Bộ Thủ trong Chữ Nôm - Thí Dụ và Trích Dẫn                             109
II.   Chữ Mượn Âm Thuần Nôm - Thí Dụ và Trích Dẫn                 120
III. Dấu Nháy và Âm Nôm                                                                    122
0)    Dấu nháy và các Biến âm liên hệ trong Unicode Extension C
(Chữ Nôm Alexandre Lê, Paris)                                                 122
1)    Giáo Tử Phú                                                                                123
2)    Thúy Kiều Truyện Tường Chú (các trang đầu, tập một)             124
IV. Giải Thích Chữ Thuần Nôm - Thí Dụ và Trích Dẫn                      128
V.    Chữ Kỵ Úy                                                                                        128
VI. Chữ khắc sai                                                                                     130
VII.      Từ Kép và Đôi chữ có cùng Bộ Thủ                                           131
VIII.   Chữ Nôm trong Thúy Kiều Truyện Tường Chú                            137
Thơ Cổ Tập Kiều  <Phan Mạnh Danh>                                                 143
Đoàn Thị Điểm dịch Đặng Trần Côn (khả năng Nôm dịch Hán)         146
Bình Thường Lý Thoại Diễn Quốc Âm                                                146
Đinh Nhựt Thận (1814-1866)                                                                148
Nguyễn Khuyến                                                                                      149
Chữ Hán với Khả năng dịch chữ Nôm                                                 149
Mộng Liên Đình Thi Thảo                                                                     151
Bài Hát Nam Thương                                                                             153
IX.      Gieo Vần trong thể thơ 6-8 và 7-7-6-8 (Thí Dụ và Trích Dẫn)    154
            Phần Bốn – Bản Nôm (nguyên Bản Trích Lục)                              166
1.     Mẹ ơi, con muốn lấy chồng (Lê Quý Đôn)                                      166
2.     Sáu mươi Bài Tuyệt Cú trong Quốc Âm Thi Tập (Nguyễn Trãi)  170
3.     Bạch Vân Am Quốc Ngữ (Nguyễn Bĩnh Khiêm)100 Bài Thơ Nôm 177
4.     Các Tập Thơ Hồ Xuân Hương                                                          201
5.     Chinh Phụ Ngâm Diễn Ca (Đoàn Thị Điểm diễn âm)                       211
6.     Thơ Văn Nguyễn Khuyến                                                                  227
7.     Cung Oán Ngâm Khúc (Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều)               235
8.     Cung Oán Thi (Bạch Liên Am Nguyễn Huy Lượng)
Trích hai bài 001 và 100                                                                      247
9.     Gia Huấn Nam Nữ (khuyết Danh)                                                     248
10.  Thỉnh Cô Hồn Văn (tác giả tồn nghi)                                                254
11.  Giáo Tử Phú (Mạc Đĩnh Chi)                                                             262
12.  Tỳ Bà Hành Diễn Âm (Hán: Bạch Cư Dị, Nôm: Phan Huy Vịnh)    270
13.  Nam Cầm Khúc (Hán: Tuy Lý Vương, Nôm: Hồng Sâm)                274
14.  Hoa Yên Tự Phú (Huyền Quang)                                                      277
15.  Tam Nguyên Trần Bích San (20 bài thơ Nôm)                                281
16.  Tiến Sĩ Chu Mạnh Trinh (20 bài thơ Nôm)                                     288
17.  Tiến Sĩ Chu Mạnh Trinh Tập Kiều Vịnh Thủy Tiên                       294
18.  Nhựt Dụng Thường Đàm (Phạm Đình Hổ) Trích hai chương:
ThiênVăn Môn Đệ Nhất, Trùng Loại Môn Đệ 32                               295
19.  Tương Tư (Hán: Ngô Tử Do, QN: Phan Mạnh Danh, Nôm: LVĐ)   297
20.  Trích đoạn đầu: Mã Long Mã Phụng Tân Trù (khuyết Danh)      301
21.  Nhất Thiên Tự, Trích Tự Giải Âm Ca
(Tô Xuyên Lý Lão Nhân chép tay)                                                     302
22.  Tam Tự Kinh Lục Bát Diễn Âm
(Unicode tờ 1, phóng ảnh trọn bài 16 tờ)                                           323
23.  Trần Kế Xương Thi Tập                                                              328-366
24.  Phụ Lục: Đôi chữ có chung Bộ thủ                                                    366
25.  ADDENDA (Kinh Tập Diễn Âm)                                           
1)    Lành Như Kinh Bát Nhã                                                            367
2)    Tâm Kinh Huyền Trang                                                             371
3)    Phật Nói Kinh Di Đà (Hán: Cưu-ma-la-thập, Nôm: LVĐ )        374
4)    Sự Lý Dung Thông (Minh Châu Hương Hải)                             387
26.  Trích Tài Liệu Tham Khảo                                                              392-401